පිටුව_බැනරය

විශ්වවිද්‍යාල සිහිනය සැබෑ කරගන්න


අපි සෑම දක්ෂතාවයකටම විශාල වැදගත්කමක් ලබා දෙමු.හදිසි රෝගාබාධයක් විශිෂ්ට ශිෂ්‍යයෙකුගේ පවුලක් විනාශ කර ඇති අතර මූල්‍ය පීඩනය නිසා මෙම අනාගත විද්‍යාල ශිෂ්‍යයා ඔහුගේ පරමාදර්ශී විද්‍යාලය අතහැර දැමීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇත.

පුවත්

ආරංචිය දැනගත් රාජකීය සමූහ ව්‍යාපාරයේ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා වහා සිසුන්ගේ නිවෙස්වලට ගොස් ශෝකය ප්‍රකාශ කර ඔවුන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල සිහින සැබෑ කර රජපවුලේ ආත්මය සනිටුහන් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් පුංචි හදවතක් අප වෙත එවීමට අත දිගු කළේය. .

පුවත්

පසු කාලය: නොවැම්බර්-16-2022