පිටුව_බැනරය

ගැල්වනයිස් වානේ තහඩු - රාජකීය වානේ සමූහය


ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ තහඩු (6)
ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ තහඩු (1)

ගැල්වනයිස් කරන ලදීSටීල් පත්රය

ගැල්වනයිස් කරන ලදීයකඩෂීට් යනු මතුපිට සින්ක් තට්ටුවකින් ආලේප කරන ලද වානේ තහඩුවකි.ගැල්වනයිස් කිරීම යනු ආර්ථිකමය සහ ඵලදායී මලකඩ වැළැක්වීමේ ක්‍රමයක් වන අතර එය බොහෝ විට භාවිතා වන අතර ලෝකයේ සින්ක් නිෂ්පාදනයෙන් අඩක් පමණ මෙම ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා වේ. 

 

බලපෑම

ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ තහඩු යනු වානේ තහඩුවේ මතුපිට විඛාදනයට ලක්වීම වැළැක්වීම සහ එහි සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමයි.ලෝහ සින්ක් තට්ටුවක් වානේ පත්රයේ මතුපිටට ආලේප කර ඇත.මෙම ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ තහඩුව ගැල්වනයිස් කරන ලද තහඩු ලෙස හැඳින්වේ.

 

මාන

පිරිවිතර සින්ක් ස්ථරය ද්රව්ය
0.20*1000*සී 80 DX51D+Z
0.25*1000*සී 80 DX51D+Z
0.3*1000*සී 80 DX51D+Z
0.35*1000*සී 80 DX51D+Z
0.4*1000*සී 80 DX51D+Z
0.5*1000*සී 80 S280GD+Z
0.5*1000*සී 80 DX51D+Z
0.58*1000*සී 80 S350GD+Z
0.6*1000*සී 80 DX51D+Z
0.7*1000*සී 80 DX51D+Z
0.75*1000*සී 80 DX51D+Z
0.8*1000*සී 80 DX51D+Z
0.8*1000*සී 80 DX53D+Z
0.85*1000*සී 80 DX51D+Z
0.9*1000*සී 80 DX51D+Z
0.98*1000*සී 80 DX51D+Z
0.95*1000*සී 80 DX51D+Z
1.0*1000*සී 80 DX51D+Z
1.1*1000*සී 80 DX51D+Z
1.2*1000*සී 80 DX51D+Z
1.2*1050*සී 150 සීඑස්බී
1.4*1000*සී 80 DX51D+Z
1.5*1000*සී 80 DX51D+Z
1.55*1000*සී 180 S280GD+Z
1.55*1000*සී 180 S350GD+Z
1.6*1000*සී 80 DX51D+Z
1.8*1000*සී 80 DX51D+Z
1.9*1000*සී 80 DX51D+Z
1.95*1000*සී 180 S350GD
1.98*1000*සී 80 DX51D+Z
1.95*1000*සී 180 S320GD+Z
1.95*1000*සී 180 S280GD+Z
1.95*1000*සී 275 S350GD+Z
2.0*1000*සී 80 DX51D+Z
0.4*1250*සී 80 DX51D+Z
0.42*1250*සී 80 DX51D+Z
0.45*1250*සී 225 S280GD+Z
0.47*1250*සී 225 S280GD+Z
0.5*1250*සී 80 SGCC
0.55*1250*සී 180 S280GD+Z
0.55*1250*සී 225 S280GD+Z
0.6*1250*සී 80 DX51D+Z
0.65*1250*සී 180 DX51D+Z
0.7*1250*සී 80 DX51D+Z
0.7*1250*සී 80 SGCC
0.75*1250*සී 80 DX51D+Z
0.8*1250*සී 80 DX51D+Z
0.9*1250*සී 80 DX51D+Z
0.95*1250*සී 80 DX51D+Z
1.0*1250*සී 80 DX51D+Z
1.15*1250*සී 80 DX51D+Z
1.1*1250*සී 80 DX51D+Z
1.2*1250*සී 80 DX51D+Z
1.35*1250*සී 80 DX51D+Z
1.4*1250*සී 80 DX51D+Z
1.5*1250*සී 80 DX51D+Z
1.55*1250*සී 80 DX51D+Z
1.6*1250*සී 120 SGCC
1.6*1250*සී 80 DX51D+Z
1.8*1250*සී 80 DX51D+Z
1.85*1250*සී 90 DX51D+Z
1.95*1250*සී 80 DX51D+Z
1.75*1250*සී 80 DX51D+Z
2.0*1250*සී 80 DX51D+Z
2.0*1250*සී 120 SGCC
2.5*1250*සී 80 DX51D+Z

අදාළ නිෂ්පාදන ප්‍රමිතීන් නිර්දේශිත සම්මත ඝනකම, ගැල්වනයිස් කරන ලද තහඩු වල දිග සහ පළල සහ ඒවායේ අවසර ලත් අපගමනය ලැයිස්තුගත කරයි.සාමාන්යයෙන් කථා කිරීම, ගැල්වනයිස් කරන ලද පත්රයේ ඝනකම, ස්ථාවර 0.02-0.04mm ට වඩා අවසර ලත් දෝෂය වැඩි වේ.ඝනකම අපගමනය අස්වැන්න, ආතන්ය සංගුණකය ආදිය අනුව විවිධ අවශ්‍යතා ද ඇත. දිග සහ පළල අපගමනය සාමාන්‍යයෙන් 5mm වන අතර තහඩුවේ ඝණකම සාමාන්‍යයෙන් 0.4-3.2 අතර වේ.

 

පැකේජය

දිගට කපන ලද ගැල්වනයිස් කරන ලද තහඩු වර්ග දෙකකට බෙදා ඇති අතර දඟරවල ඇසුරුම් කර ඇති ගැල්වනයිස් කරන ලද පත්රය.සාමාන්‍යයෙන්, එය යකඩ තහඩුවක ඇසුරුම් කර, තෙතමනය-ප්‍රතිරෝධී කඩදාසිවලින් ආවරණය කර, පිටත යකඩ ඉණෙන් වරහන මත බැඳ ඇත.අභ්යන්තර ගැල්වනයිස් කරන ලද තහඩු එකිනෙක අතුල්ලමින් වැළැක්වීම සඳහා බැඳීම ස්ථිර විය යුතුය.


පසු කාලය: ජූලි-06-2023